• 27 Mars 2024

Studentët Barletas vizitë studimore në Bruksel

Më shumë
Studentët Barletas vizitë studimore në Bruksel
100 Risi Sociale nga Finlanda
 • 16 Janar 2024

100 Risi Sociale nga Finlanda

Më shumë
 • 23 Maj 2023

Veprimtari në Studime Politike

Më shumë
Veprimtari në Studime Politike
Dita e Përkujtimit në nderim të viktimave të Holokaustit
 • 02 Shkurt 2023

Dita e Përkujtimit në nderim të viktimave të Holokaustit

Më shumë

Departamenti i Qeverisjes, Shkenca Politike dhe Komunikim

Departamenti i Qeverisjes, Shkencave Politike dhe Komunikimit mbulon fushat e rëndësishme të qeverisjes, politikave publike, marrëdhënieve ndërkombëtare dhe komunikimit, duke ndërthurur në mënyrë harmonike dije dhe aftësi praktike që studentët të orientohen sa më mirë në tregun kombëtar dhe ndërkombëtar të punës. Ky department synon të përgatisë specialist të fushave: qeverisje qendrore dhe vendore, të administratës publike, të hartimit dhe menaxhimit të politikave publike, të diplomacisë dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare me fokus qasjen europiane dhe luftën kundër terrorizmit, të gazetarisë dhe komunikimit mediatik.

Studentët kanë gamë të gjerë mundësish për t’u orientuar dhe punësuar në tregun e punës, si brenda ashtu dhe jashtë vendit.

 • Administrata publike
 • Organizatat ndërkombëtare
 • Shoqata
 • Ambasada
 • Media
 • Menaxhim projektesh

Për t’iu përshtatur më mirë nevojave të vendit dhe kërkesave të tregut të punës, Departamenti është rioganizuar për të siguruar një përmbushje më të mirë të nevojave të kohës, duke ndërthurur fushat e mirëqeverisjes vendore dhe qendrore, me menaxhimin profesional të hartimit dhe zbatimit të politikave publike. Në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të diplomacisë synojmë të bashkërendojmë komunikimin mediatik në të gjitha fushat me komunikimin ndërkombëtar dhe sigurinë ndërkombëtare. Në këtë mënyrë Departamenti do të shndërrohet në një pikë takimi konvergimi mes shkencave politike, komunikimit, ekonomisë, drejtësisë dhe sigurisë.

Departamenti synon të përgatisë specialistë të lartë të mirëformuar në fushat e mësipërme, duke u dhënë mundësi studentëve dhe tregut të punës të plotësojnë në mënyrë të kualifikuar nevojat e tyre. Ne synojmë të përgatisim:

 • Profesionistë të aftë dhe sipërmarrës në shoqëri  
 • Specialistë të mirëformuar në marrëdhënie ndërkombëtare dhe diplomaci bashkëkohore
 • Specialistë të komunikimit dhe sigurisë kombëtare
 • Menaxhues të politikave dhe projekteve me interes publik

Më së pari kemi një ndërthurje të disa fushave që takohen qartazi: politika, ekonomia, diplomacia, komunikimi. Për këtë Departamenti do të përfshijë si anëtarë të tij personalitete të ekonomisë, komunikimit dhe diplomacisë.

 • Në qendër të veprimtarisë sonë do të jetë student i cili kërkon të specializohet praktikisht dhe teorikisht në këto fusha, mbi nivelin bachelor.
 • Do të fokusohemi në hartimin jo vetëm të programeve master në të tri nivelet (profesional, shkencor, ekzekutiv), por dhe në kurse të vecanta praktike që do të mundësojnë një specializim më të ngushtë praktik në fushat e sipërpërmendura

DREJTIMET KRYESORE TË AKTIVITETIT

U drejtohet të gjithë individëve të cilët duan të plotësojnë formimin e tyre profesional në fushën e administrimit publik në të dyja nivelet, qendror dhe vendor, pasi kanë kryer një bachelor.

U drejtohet të zgjedhurve në këshillat vendore dhe aspirantëve që synojnë karrierë në pushtetin vendor, me synim aftësimin e tyre shkencor dhe profesional në menaxhimin e aseteve dhe hartimin e politikave publike.

U drejtohet individëve, pas nivelit bachelor, që synojnë të aftësohen teorikisht dhe praktikisht në fushën e ekonomiksit dhe në vecanti në burimet njerëzore, financiare, makro, mikro, etj.

U drejtohet të gjithë individëve që synojnë përmirësimin e aftësive personale në fushën e procesit të hartimit dhe implementimit të politikave publike, duke iu ofruar master profesional si dhe kurse aftashkurter.

U drejtohet individëve që synojnë të rrisin ekspertizën e tyre në fushën e analizës së politikave publike dhe të vendimmarrjes politike.

U drejtohet individëve që kanë kryer një bachelor dhe që synojnë aftësimin teorik dhe profesional në fushën e studimeve europiane dhe qasjen me realitetin shqiptar.

U drejtohet të gjithë individëve të interesuar në fushën e larmishme të diplomacisë bashkëkohore dhe të gjeopolitikës, nëpërmjet thellimit të njohurive në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare.

U drejtohet individëve që synojnë nëpërmjet kurseve afatshkurtra specializimin e tyre në fusha të ndryshme të komunikimit, medias, rrjeteve sociale, etj.

U drejtohet individëve që kanë shfaqur interes në fushën specifike të sigurisë dhe të luftës së përbotshme kundër terrorizmitme synim zgjerimin e dijeve teorike dhe aftesimit profesional.

Master Shkencor

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite.

* : Programi i integruar 5-vjeçar "Master i Shkencave", **: Në procesin e Licencimit pranë MinistrisëLINJAT PROGRAMORE-SEKTORET E NDËRLIDHUR

Bashkëpunimi në këtë fushë synon përgatitjen me konceptet bazë të ekonomisë, financës dhe menaxhimit për të siguruar një mirëqeverisje profesionale dhe aftësi menaxhuese të kualifikuara.

Bashkëpunimi në këtë fushë synon aftësimin në fushën e të drejtës publike dhe të të drejtave të tjera, njohjen me konceptet bazë, thellimin, dhe operimin me to.

Është fusha që do të ndërlidhë inteligjencën artificiale, të rejat më të fundit të shkencës dhe teknologjisë në fushën e komunikimit me aftësitë praktike në lëmin e komunikimit.

Mirëqeverisja dhe gjeopolitika do të jenë kryefjalët e këtyre dy fushave të rëndësishme në përmbushjen e qëllimeve të përcaktuara në vizionin e departamentit dhe në aftësimin e studentëve me cilësi të përshtatshme për tregun kombëtar dhe ndërkombëtar të punës.

REGJISTROHU NË NEWSLETTER