• 31 Korrik 2023

Prezantim Diplomash - Drejtësi

Më shumë
Prezantim Diplomash - Drejtësi
Klubi Ligj dhe Qeverisje “Integriteti i zgjedhjeve”
  • 19 Maj 2023

Klubi Ligj dhe Qeverisje “Integriteti i zgjedhjeve”

Më shumë
  • 10 Maj 2023

Dita e Drejtësisë në UniBa

Më shumë
Dita e Drejtësisë në UniBa
Vizitë nga gjyqtari i Gjykatës së Lartë të Republikës së Polonisë në kuadër të Erasmus+
  • 26 Prill 2023

Vizitë nga gjyqtari i Gjykatës së Lartë të Republikës së Polonisë në kuadër të Erasmus+

Më shumë
  • 30 Janar 2023

Courtroom Drama

Më shumë
Courtroom Drama
Seminar me temë “Dhuna në Familje”
  • 26 Janar 2023

Seminar me temë “Dhuna në Familje”

Më shumë

Departamenti i Drejtësisë

Departamenti i Drejtësisë realizon programe studimi në nivel Bachelor dhe Master dega Drejtësi. Ky Departament promovon dhe koordinon kërkime në fushat shkencore juridike duke qenë kështu pika e kontaktit në raport më aktivitetet kërkimore të realizuara nga fusha të përafërta. Në të njëjtën kohë Departamenti krijon marrëdhënie me Departamentet e tjerë të Fakultetit dhe me Institute ndëruniversitare siç është Instituti i Çështjeve Publike me qëllim organizimin dhe forcimin e veprimtarisë kërkimore-shkencore. Me anë të praktikave të afruara dhe studimeve të thelluara në drejtësi, ky Departament përgatit juristë të aftë dhe që plotësojnë kërkesat e tregut për punësim.

FORUMI BARLETI GAL (Klikoni për më shumë)

...
....
Universiteti Barleti është pjesë e institucioneve të Arsimit të Lartë në Shqipëri, duke kontribuar në formimin profesional dhe intelektual të elitave të vendit tonë.Gjatë këtyre viteve Universiteti Barleti ka ruajtur dhe zhvilluar cilësitë dhe standartet më të larta akademike dhe shkencore. Stafi akademik i kualifikuar me tituj dhe grada shkencore dhe studentët e diplomuar janë zërat, të cilët dëshmojnë më së miri rritjen e cilësisë në Universitetin Barleti me korrektësi organizative, cilësi akademike dhe standarde të larta. Misioni i zyrës së karrierës dhe Alumnit është të rrisë punësimin e studentëve, t’i ndihmojë ata të zhvillojnë potencialin e tyre si dhe të kenë një performancë sa më të lartë në tregun e punës.Organizimi i projekteve shkencore në partneritet me Universitetet Europiane e bën UniBa lider në botën akademike. UniBa ofron një gamë të gjerë programesh studimi duke i ofruar mundësi studentëve të bëjnë zgjedhjen më të mirë për një të ardhme të sigurt. Uniba zotëron kampusin më bashkohorë e modern në vend, me infrastrukturë dhe auditorë modern, laboratorë didaktikë, bibliotekë, ambiente argëtimi duke mundësuar facilitet dhe mbështetje,për mbarëvajtjen e procesit akademik.
Bachelor

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

Master Shkencor

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite.

Master Profesional

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master Profesional janë me 1 ose 2 vite akademike dhe me ngarkesë 60 ose 120 kredite.

Diploma Profesionale

Programet me karakter profesional janë deri në 2 vite akademike, me ngarkesë deri në 120 kredite.

* : Programi i integruar 5-vjeçar "Master i Shkencave"

** : Program që do të aktivizohet së shpejtiREGJISTROHU NË NEWSLETTER