• 13 Maj 2024

"DREJTËSIA NË FOKUS, ARMË PËR PUSHTET APO MBUROJË PËR SHOQËRINË"

Më shumë
Studentët e Drejtësisë vizitë mësimore në Institutin e Policisë Shkencore
  • 24 Prill 2024

Studentët e Drejtësisë vizitë mësimore në Institutin e Policisë Shkencore

Më shumë
  • 25 Prill 2024

Alumni të suksesshëm, Mustafa Llani rikthehet në Barlet për të promovuar librin e tij " E drejta kibernetike dhe Inteligjenca Artificiale"

Më shumë
Alumni të suksesshëm, Mustafa Llani rikthehet në Barlet për të promovuar librin e tij
Eksperienca e studentëve të Drejtësisë në projektin e UNDP
  • 08 Prill 2024

Eksperienca e studentëve të Drejtësisë në projektin e UNDP

Më shumë

Departamenti i Drejtësisë

Departamenti i Drejtësisë në Universitetin Barleti ka në përbërjen e tij akademike me përvojë, të kualifikuar brenda ose jashtë vendit, si dhe profesionistë me eksperiencë të gjatë në sistemin e drejtësisë duke ndërthur në mënyrë të plotë ekperiencën në fushën akademike dhe doktrinës me eksperiencën konkrete në fushën e profesioneve të drejtësisë dhe jurisprudencës. Departamenti i Drejtësisë, nëpërmjet programeve të studimit, mundëson përgatitjen akademike të studentëve që nga zotërimi i shkencës juridike si në aspektin teorik, ashtu dhe në atë të zbatimit praktik, kërkimit dhe shërbimeve duke pasuruar përvojën e të nxënit.

Studentët e diplomuar mund të punësohen dhe të rriten në karrierë në sektorët dhe fushat si vijon:

  • administratë publike qendore e vendore
  • studjo avokatie
  • noteri
  • subjekte juridikë private
  • organizata jofitimprurëse dhe projekte ndërkombëtare
  • të përzgjidhet për të vijuar shkollën e magjistraturës për profilet gjyqtar, prokuror etj.

Departamenti i drejtësisë shikon tek mësimdhënia cilësore e kërkimi shkencor, që i përshtatet kërkesave të një ekonomie dinamike, instumentin kryesor për garantimin e një zhvillimi të qendrueshëm ekonomik e social të vendit, ku ligji si element thelbësor, të jetë i barabartë për të gjithë.

Departamenti i Drejtësisë në Universitetin Barleti, nëpërmjet formimit akademik cilësor të studentëve të diplomuar, synon të formojë ekspertë që ti përgjigjen nevojave të zhvillimit ekonomik të vendit, e kërkesave të tregut të punës për juristë të specializuar, duke dhenë kontribut në sfidat e vendit në procesin e integrimit në Bashkimin Europian.

Departamenti i Drejtësisë për realizimin e misionit të tij e shndërrimit në një qendër të përparimit dhe zhvillimit të dijes e praktikës së drejtësisë, synon angazhimin e akademikëve e specialistëve të sikatur, për realizimin e një formimi modern në fushën e drejtësisë, në përputhje me standardet evropiane dhe përvojat më të mira të vendit.

DREJTIMET KRYESORE TË AKTIVITETIT

U drejtohet të gjithë studenteve që kërkojnë të profilizohen në fushën e të drejtës civile si ekspertë ose avokatë.

U drejtohet të gjithë studenteve, drejtuesve të bizneseve që kërkojnë të profilizohen në fushën e të drejtës tregtare si ekspertë ose avokatë, duke i ofruar edhe një profil studimesh të posaçëm master.

U drejtohet të gjithë studenteve, punonjësve të strukturave të sigurisë që kërkojnë të profilizohen në fushën e të drejtës penale si ekspertë ose avokatë, duke i ofruar edhe një profil studimesh të posaçëm master.

U drejtohet të gjithë studenteve, punonjësve të administratës publike vendore e qendore që kërkojnë të profilizohen në fushën e të drejtës administrative si nënpunës civilë, ekspertë ose avokatë.

U drejtohet të gjithë studenteve që kërkojnë të profilizohen në fushën e të drejtës së punës si ekspertë ose avokatë.

U drejtohet të gjithë studenteve që kërkojnë të profilizohen në fushën e të drejtës së europiane e ndërkombëtare si punonjës të institucioneve europiane e ndërkombëtare, ekspertë ose avokatë.

U drejtohet të gjithë studenteve që kërkojnë të profilizohen në fushën e procedurës civile si avokatë të ardhshëm.

U drejtohet të gjithë studenteve që kërkojnë të profilizohen në fushën e procedurës penale si avokatë të ardhshëm.

Bachelor

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

Master Shkencor

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite.

* : Programi i integruar 5-vjeçar "Master i Shkencave", **: Në procesin e Licencimit pranë MinistrisëLINJAT PROGRAMORE-SEKTORET E NDËRLIDHUR

E drejta Kushtetuese dhe legjislacioni përkatës me fokus kryesor projektet mbi të drejtat e njeriut në përgjithësi si dhe shanset e barabarta në edukim, trajnim duke promovuar të mësuarit gjatë gjithë jetës.

E drejta administrative me fokus kryesor rritjen e eficiencës në ofrimin e shërbimeve publike, rritjen e bashkëpunimit midis administratës publike dhe qytetarëve, si dhe uljen e nivelit të korrupsionin në të gjitha organet shtetërore.

E drejta tregtare me fokus kryesor rritjen e konkurencës dhe mbështetjen e biznesit të vogël e të mesëm si dhe nismave start-up.

E drejta urbane dhe e drejta e mjedisit, si dhe legjislacionet në fushat e: trashëgimisë kulturore, turizmit, transportit; eficiencës së energjisë; ndotjes së mjedisit, emergjencave civile etj duke u fokusuar në përballjen me sfidën e ndryshimeve klimaterike si dhe në një linjë me objektivat e vendosur nga Bashkimi Eurpian e Shteti Shqiptar.

REGJISTROHU NË NEWSLETTER