FAKULTETI I EKONOMISË, QEVERISJES DHE DREJTËSISË

Departamenti i Drejtësisë

Departamenti i Drejtësisë realizon programe studimi në nivel Bachelor dhe Master dega Drejtësi. Ky Departament promovon dhe koordinon kërkime në fushat shkencore juridike duke qenë kështu pika e kontaktit në raport më aktivitetet kërkimore të realizuara nga fusha të përafërta. Në të njëjtën kohë Departamenti krijon marrëdhënie me Departamentet e tjerë të Fakultetit dhe me Institute ndëruniversitare siç është Instituti i Çështjeve Publike me qëllim organizimin dhe forcimin e veprimtarisë kërkimore-shkencore. Me anë të praktikave të afruara dhe studimeve të thelluara në drejtësi, ky Departament përgatit juristë të aftë dhe që plotësojnë kërkesat e tregut për punësim.

FORUMI BARLETI GAL (Klikoni për më shumë)

  • 14 Shkurt 2022

Tryezë e rrumbullakët: "Gjykata ndërkombëtare penale, nga Nurembergu tek statuti i Romës"

Më shumë
Tryezë e rrumbullakët:
Vizita e Drejtorit të Fondacionit Konrad Adenauer-Stiftung
  • 25 Nëntor 2021

Vizita e Drejtorit të Fondacionit Konrad Adenauer-Stiftung

Më shumë
  • 26 Mars 2021

Viktimat nga krimi dhe mekanizmat e mbrojtjes

Më shumë
Viktimat nga krimi dhe mekanizmat e mbrojtjes
Bachelor

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

Master Shkencor

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite.

Master Profesional

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master Profesional janë me 1 ose 2 vite akademike dhe me ngarkesë 60 ose 120 kredite.

Diploma Profesionale

Programet me karakter profesional janë deri në 2 vite akademike, me ngarkesë deri në 120 kredite.

* : Programi i integruar 5-vjeçar "Master i Shkencave"

** : Program që do të aktivizohet së shpejtiREGJISTROHU NË NEWSLETTER