© Copyright 2021 - Universiteti Marin Barleti - Tiranë.
Të Gjitha Të Drejtat Të Rezervuara

Cel: +355 69 20 62 086 / +355 69 20 41 222
Email:info@umb.edu.al

FAKULTETI I EKONOMISË, QEVERISJES DHE DREJTËSISË

Rreth fakultetit

Fakulteti i Ekonomisë, Qeverisjes dhe Drejtësisë në Universitetin “Barleti” është një kombinim unik i tri departamenteve: Ekonomia , Ligji dhe Qeverisja. Të trija këto fusha krijojnë mundësi të mëdha për të vepruar sa në nivel departamentesh ashtu edhe si një trup unik për të rrokur në gjerësi problematikat e qeverisjes së mirë dhe kërkimit shkencor, për të mundësuar studime të plota të nevojshme për vendin. Kjo qasje multidisiplinare e bën fakultetin një partner të shquar për shkëmbimin e njohurive në nivel të lartë. Ky fakultet është një strukturë mjaft e rëndësishme e universitetit që ofron si qasjen klasike sipas ndërtimit strukturor të legjislacionit në fuqi, po ashtu është një model i përafrimit të tri fushave në ndërtimin e programeve. Në këtë fakultet programet janë ndërdisiplinore duke i dhënë mundësi reale cdo studenti të marrë njohuri nga të trija fushat e duke e bërë kështu të aftë për të gjetur vendin e tij në tregun e punës.
Fokusi ynë është tek njerëzit të cilët dëshirojnë të marrin përsipër përgjegjësi për formimin e shoqërisë sonë, sot dhe në të ardhmen. Ne fokusohemi te ata individë që duan të luajnë një rol në zgjidhjen e çështjeve të rëndësishme sociale. Kjo është arsyeja pse fakulteti ynë synon një integrim të shumanshëm në shoqëri, nëpërmjet bashkëpunimit me qeverinë, sektorin e biznesit, organizatat shoqërore dhe institutet akademike.
Ne synojmë që Fakulteti ynë të shndërrohet në të ardhmen në një Shkollë të mirëqeverisjes duke i dhënë vendit njerëz të aftë e kopetentë për të marrë përsipër përgjegjësi të mëdha.
Qëllimi ynë është që të përgatisim një student të përgjegjshëm, të aftë të rrokë në gjerësi problemet e ti përdorë ato në shërbim të së ardhmes. Ne synojmë të krijojmë një brez të rinjsh optimistë dhe aktiv që ti përgjigjen nevojave të vendit, por dhe të orientohen sa më drejtë në proceset globalizuese. Synojmë qytetarin evropian dhe shqiptarin e përgjegjshëm për misionin e tij në jetë!
Fakulteti i Ekonomisë, Qeverisjes dhe Drejtësisë, përgatit kurikula e programe të cilat kanë në thelb çështjet publike me ndërthurjen e tyre në tri fusha: ekonomi, qeverisje dhe drejtësi. Ne synojmë të ofrojmë programe me theks të vecantë në Çështje të politikave publike, legjislacionit përkatës dhe formësimit të përgjegjësive publike dhe vlerave që ato japin. Programet tona synojnë njerëz të motivuar nga të gjitha sferat e jetës që duan të luajnë një rol kuptimplotë në zgjidhjen e problemeve sociale dhe të kontribuojnë në vlerat publike.
  • 12 Qershor 2020

Konferenca Shkencore Ndërkombëtare Online “SOVRANITETI përballë GLOBALIZIMIT”

Më shumë
Konferenca Shkencore Ndërkombëtare Online “SOVRANITETI përballë GLOBALIZIMIT”
Diploma Bachelor

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300* ose 360* kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

Diploma Master Shkencor

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite.

Diploma Master Profesional

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master Profesional janë me 1 ose 2 vite akademike dhe me ngarkesë 60 ose 120 kredite.

Diploma Profesionale

Programet me karakter profesional janë deri në 2 vite akademike pas arsimit të mesëm të lartë, me ngarkesë deri në 120 krediteDepartamentet

Departamenti i Ekonomisë,
Sipërmarrjes dhe Financës

Departamenti i Ekonomisë, Sipërmarrjes dhe Financës kryen një gamë të gjerë të aktiviteteve mësimore në fushat e përgjithshme të ekonomisë, sipërmarrjes dhe financave, permes ofrimit te nje sere kursesh dhe diplomash te integruara ne keto drejtime.

Më shumë
Departamenti i Qeverisjes,
Shkenca Politike dhe Komunikim

Shoqëria shqiptare ka nevojë më shumë se kurrë për të rinj të mirë-edukuar dhe profesionalisht të formuar për të sjellë ndryshime rrënjësore në qeverisjen dhe zhvillimin e vendit. Politika, në të gjithë ...

Më shumë
Departamenti i Drejtësisë

Drejtësia tashmë është bërë kryetema e jetës institucionale dhe shoqërore shqiptare. Ajo konsiderohet si një nga aspektet më të rëndësishme, madje jetike, për zhvillimin e vendit në mënyrë të integruar me shtetet e tjera demokratike të Evropës...

Më shumë
REGJISTROHU NË NEWSLETTER